Spring til indhold

Salgs- og leveringsbetingelser​

MRC Computer A/S Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er sidst ændret
D. 24-05-2018

1. Generelt: Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Betingelserne findes bl.a. på www.mrc.dk og udleveres fra vort kontor. Disse betingelser erstatter alle tidligere betingelser og aftaler. MRC Computer A/S benævnes herefter MRC.

2. Priser: Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, levering, installation og support med mindre andet er aftalt. MRC’s priser fremgår af vor til enhver tid gældende prisliste, som bl.a. findes på www.mrc.dk og udleveres fra vort kontor, eller af et konkret tilbud. Hvis varer sendes, tillægges der fragt.

3. Betaling: Betaling er netto kontant, medmindre andet fremgår af fakturaen. Rente beregnes med 1,5% pr. påbegyndt måned, såfremt betaling udebliver efter fakturaens forfaldsdato. Ved fremsendelse af rykkere beregnes et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger afskrives først på renter og gebyrer og dernæst på hovedstolen.

4. Kunden kan ikke udøve modregning af nogen art, medmindre modkravet er skriftligt anerkendt af MRC.

5. Ejendomsforbehold: MRC forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

6. Levering: Levering sker ab lager MRC’s adresse.

7. Bestillingsfejl: Varer tages alene retur, hvor dette konkret er aftalt.

8. Ydelser: Timer faktureres i hele timer, pr. påbegyndt time, undtagen telefonsupport som faktureres pr. påbegyndt ¼ time. Timesatsen er den for tiden gældende sats, som fremgår af tilbuddet, og som til enhver tid fremgår af www.mrc.dk. Køretid i forbindelse med opgaver faktureres sammen med opgaven til samme sats som konsulent-, tekniker- og programmørtimer faktureres til. I forbindelse med igangværende arbejder vil der blive a conto faktureret ved månedens slutning.

9. Tidsforbrug og estimater: Alle tidsestimater er vurderet så nøjagtigt som muligt, men skal tages som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktisk forbrugte antal timer. MRC vil efter endt opgave fakturere det faktisk forbrugte antal timer.

10. Tilbud: Tilbud gælder i 14 dage fra dato med mindre andet er aftalt. Tilbud på meget prisfølsomme varer som RAM, processorer o.l. er gældende i 5 dage.

11. Ejendomsretten til kundespecifik udvikling og programmering forbliver hos MRC således, at kunden alene erhverver en ikke-eksklusiv brugsret. Kunden må ikke videreoverdrage det udviklede, medmindre dette sker som led i en virksomhedsoverdragelse.

12. Såfremt varer, som køber fejlmelder som defekte viser sig at være fejlfrie, vil MRC fakturere køber den anvendte tid for undersøgelse og test af den fejlmeldte vare.

13. Backup og registrering: Kunden er forpligtet til altid, og forud for MRC’s arbejde, at sikre en brugbar backup af sine data, registrering af passwords, opsætninger og indstillinger, sådan at et system kan reetableres i tilfælde af fejl, uheld eller hændelser under vort arbejde der ødelægger data. Dette gælder både for hardware, fx en server, et netværk, en PC, en perifer enhed, og for software, fx et økonomisystem, en specialudvikling, en konvertering, et Internetsystem o.l.

14. Ansvar: MRC påtager sig et ansvar for leverede produkter og ydelser efter dansk rets almindelige regler med de følgende begrænsninger: MRC’s erstatningspligt kan aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt som følge af grov uagtsomhed, overstige kr. 100.000,00. MRC hæfter endvidere ikke for indirekte tab/følgeskader såsom driftstab, avancetab, tidstab eller tab af data. I det omfang en skade er dækket af en producent/distributørs ansvar/garanti, kan kunden gøre dette ansvar/denne garanti direkte gældende mod producenten/distributøren.

15. Hardwaregaranti: Vi viderefører hardwareproducentens garantiperiode og -betingelser over for kunden. Ved fejl på udstyr i garantiperioden dækkes der sådan;
A) Ved produkter med indleveringsgaranti dækkes udskiftning af defekt produktet eller defekt del i produktet. Garantiarbejder udføres hos producenten eller dennes serviceudbyder.
B) Ved garanti med tilkaldeservice dækkes som i A), blot udføres opgaven hos kunden og kørsel er også dækket. Garantien dækker ikke diagnosticering, backup ud- og indlæsning, dataoverførsel, installation af software o.l. Disse opgaver kan efter ønske udføres af producenten eller MRC mod betaling. Ved garantiarbejder på enheder som indeholder data er der risiko for at data mistes under arbejdet, hvorfor vi kraftigt anbefaler kunden at tage backup af data forud for garantiarbejde. MRC hjælper meget gerne med at fastslå garantitypen og få gennemført garantiservicen.

16. Softwaregaranti: Vi viderefører softwareproducentens garantiperiode og -betingelser over for kunden. Stort set alt software har meget begrænset garanti. Vi udbedrer ikke fejl i software uden beregning, men hjælper meget gerne med at finde og installere opdateringer og fejlrettelser mod betaling. Hvis opdateringer og fejlrettelser som løser en aktuel fejl ikke findes, udfører vi gerne mod betaling egne fejlretninger der evt. kan løse opgaven.

17. Produktansvar: MRC er ikke ansvarlig for tingsskade, medmindre den skadelidte genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. I det omfang MRC måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde MRC skadesløs i det indbyrdes forhold.

18. Vores Databehandleraftale kan ses på www.mrc.dk/databehandleraftale/ og vores Persondata- og cookiepolitik kan ses på www.mrc.dk/persondata-og-cookiepolitik/.

19. Transport af rettigheder og pligter: MRC er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

20. Tvister: Enhver tvist mellem MRC og kunden skal afgøres under anvendelse af dansk ret med retten i Aalborg/Vestre Landsret som værneting.

Til top